Uprava carina – uputstvo za donatore iz inostranstva

Uprava carina podseća da sva roba koja se šalje u humanitarnoj pomoći najčesće podleže kontroli i da je za nju potrebna posebna saglasnost neke od nadležnih inspekcijskih službi – sanitarna, fitosanitarna, veterinarska, kao i kontrola koju sprovodi Agencija za lekove i medicinska sredstva.

Na žalost, inspekcijske službe nisu prisutne na svim prelazima, pa se može dogoditi da se na saglasnost čeka zbog toga a ne zbog neefikasnosti carinske službe.

Zato bi trebalo obratiti pažnju na to gde i u kom intervalu rade te inspekcijske službe.

U uputstvu, koje je Uprava carina objavila danas kako bi donacije što pre stigle do onih kojima su najpotrebnije, navodi se da se prlikom slanja humanitarne pomoći naznači ko je donator a ko primalac, a ukoliko se roba ne šalje na unapred određenog primaoca, oni koji je šalju treba da naznače da je primalac Crveni krst Srbije.

Donatorima se preporučuje da podnesu izvoznu carinsku deklaraciju u zemlji otpreme ili nekoj drugoj usputnoj EU članici, zbog bržeg okončanja carinske procedure.

Za pošiljke koje humanitarne organizacije registrovane u nekoj od država članica EU šalju primaocima u Srbiji potrebno je podnetnu izvoznu deklaraciju podnetu u matičnoj zemlji, ili bilo kojoj drugoj državi članici EU.

Za pošiljke koje šalju udruženja građana, kompanije, organizacije, crkve i klubovi iz EU primaocima u Srbiji, takođe važe isti uslovi, a ukoliko pravno lice šalje humanitarnu pošiljku u svoje ime, uz izvoznu deklaraciju se prilaže i faktura ili izjava da se radi o gratis pošiljci humanitarne pomoći sa popisom robe.

Kada diplomatska predstavništva šalju humanitarne pošljke, potrebno je podneti izvoznu deklaraciju u bilo kojoj državi članici, a uz to priložiti i popis robe i potvrdu da se radi o pošiljci humanitarne pomoći.

Izvoz ovih pošiljaka obavlja se uz obavezno prilaganje popisa robe (specifikacija robe) u kojoj bi trebalo navesti koja roba se nalazi u tovaru i njenu okvirnu količinu, a takođe je potrebno priložiti i overenu izjavu donatora.

U uputstvu se podseća da Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći predviđa da primalac donacije i humanitarne pomoći bude oslobođen od plaćanja carine, drugih uvoznih dažbina i taksi koje se plaćaju prilikom uvoza robe koja je predmet donacije i humanitarne pomoći.

Zakonom je propisano da državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije mogu primati donacije i humanitarnu pomoć.

Primalac donacije i humanitarne pomoći, prema tom zakonu, treba da  uz zahtev za oslobođenje, carinarnici podnese i zjavu donatora, odnosno davaoca humanitarne pomoći iz koje se vidi da se roba šalje besplatno, izjavu da će roba biti upotrebljena u humanitarne, naučne, prosvetne, kulturne, sportske, verske i umetničke svrhe, unapređenje uslova života stanovništva i zdravstvene zaštite, zaštitu životne sredine.

Takođe neophodno je podneti i izvod iz registra, ili drugi dokaz da se bavi nekom od  ovih delatnosti, a taj dokaz ne podnose državni organi i organi jedinica lokalne samouprave.